Vi arbetar med familj och nätverksarbete som vilar på systemteoretisk grund. Föräldrars och andra viktiga personers godkännande av placeringen på Båktorp utgör en avgörande del i att ungdomarna kan slå sig till ro och ta emot vårt förändringsarbete.

Förutom Familj och Skola så vilar verksamheten på ett tredje ben som utgörs av Normalitet i vardagen. Det betyder att vi anser att de ungdomar som kommer till Båktorp har olika beteenden som ibland grundar sig i någon diagnos och socialt samspel eller bara socialt samspel eller bara diagnos. Vårt förhållningssätt är att uttrycka en förväntan att ”du kommer att kunna” med lite tid.

För att insatserna ska kunna ge bästa möjliga effekt önskar vi att föräldrarna deltar aktivt under deras barns placeringstid. Vår erfarenhet är att det nästan alltid är gynnsamt med föräldrar som medverkar aktivt. Vi har inget obligatoriskt krav, men för oss är det självklart att föräldrarna medverkar och vårt arbetssätt bygger på det.

Vi använder ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att vi arbetar intensivt med risk- och skyddsfaktorer hos ungdomarna där fokus ligger på att förstärka deras skyddsfaktorer och resurser.

Behandlingsarbetet innebär ett sökande efter resurser, fungerande sammanhang och positiva processer för ungdomarna och deras familjer. Ett övergripande mål för behandlingen är att skapa hållbara livssituationer som för varje individ är hanterbar, meningsfull och begriplig. Att öka individens känsla av sammanhang är fundamentalt i vårt arbetssätt.

Vi använder metoder, baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), rePulse, individuella behandlingssamtal, enkla teckenekonomisystem. Vår personal är utbildade i MI (motiverade samtal).  Nära samverkan med BUP i Nyköping. Screening av ADHD görs vid behov med hjälp av Snap-IV och/eller ASRS.

 

Vi har specifika enskilda samtal för att kartlägga problems svårighetsgrad, t.ex. i vilken omfattning det finns ångestproblematik som påverkar självskadebeteenden. Skattning med hjälp av HAD och BAI.

Vi har individuella samtal om hot och våld, speglingar av ungdomarnas egna beteenden, förstärkning av positiva beteenden med stöd av teckenekonomi. rePulse med ilskekontroll används. Riskbedömningar görs.
Tidigare våldsbeteenden, dess frekvens, omfattning, innehåll, orsakssamband etc. kartläggs för att få en uppfattning av faktorer som triggar beteenden. Utifrån kartläggningen skapas en tillämpad handlingsplan tillsammans med den unge som fokuserar på hur risksituationer ska minimeras och hur skyddsfaktorer ska ökas. Skattning av beteenden för att följa upp förändringar.

Vi använder ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att vi arbetar intensivt med risk- och skyddsfaktorer hos ungdomarna där fokus ligger på att förstärka deras skyddsfaktorer och resurser. Behandlingsarbetet innebär ett sökande efter resurser, fungerande sammanhang och positiva processer för ungdomarna och deras familjer. Ett övergripande mål för behandlingen är att skapa hållbara livssituationer som för varje individ är hanterbar, meningsfull och begriplig. Att öka individens känsla av sammanhang är fundamentalt i vårt arbetssätt.

Vi arbetar sedan 2016 med strukturerad användning av systematisk bedömning, där skattningsinstrument används som stöd i kartläggning, planering, uppföljning och utvärdering. Grundläggande metod för arbete med systematisk bedömning är Motiverande samtal/intervjuer (MI) som vår personal är utbildade i. BBIC är vägledande för vår verksamhet. Vårt journalsystem stöder BBIC och vår dokumentation och vårt synsätt utgår från BBIC. Genomförandeplaner, rapporter och journalföringen baseras på BBIC.

Inom ramen för rePulse arbetar vi intensivt med de inskrivnas värderingar och attityder. Arbetet går bl.a. ut på att eliminera negativa och destruktiva värderingar, ofta kopplade till gängmentalitet och liknande, och att ersätta dem med positiva och konstruktiva värderingar. Detta arbete förstärks med teckenekonomi.